Forskning om högkänslighet och arbete

Ekelund, Sigrid, Ericsson Annacarin, Hälsa ur personlighetsperspektiv vid återgång till arbete på kontor efter hemarbete under pandemin covid-19, 2022 (kandidatexamen, faktulteten för hälsovetenskap)

De senaste årens pandemi har gett vetenskapen möjligheter att studera människor i unika situationer. Denna studie har tagit vara på tillfället att undersöka hur människor som befinner sig högt på Sensory Processing Sensitivity (SPS) skalan påverkas av omställningen att gå tillbaka till kontorsarbete efter en lång tid av påbjudet hemarbete, även i förhållande till extraversion och introversion. Hypoteserna i studien var att människor med ett högt mått av SPS skulle finna övergången till kontorsarbete svårare. För att testa hypotesen utfördes en enkätundersökning med 332 respondenter. Svaren analyserades sedan för att urskilja skillnader mellan olika grad av SPS i relation till upplevt välbefinnande, arbetsmiljö samt effektivitet. Resultaten bekräftar hypotesen i studien och det framgår att måttet av SPS har betydelse för hur människor upplever omställningen till kontorsarbete. Hela studien

Andresen, Maike, Goldmann Paul & Volodina, Anna, Do Overwhelmed Expatriates Intend to Leave? The Effects of Sensory Processing Sensitivity, Stress, and Social Capital on Expatriates’ Turnover Intention, 2017.
En studie på personer som har flyttat utomlands (t.ex. arbetskraftsinvandrare). Det visade sig att dessa är oftare högkänsliga (1 av 4) jämfört med resten av befolkningen (1 av 5). Dessutom påverkas de lättare av stress och kan vela flytta från en arbetsplats lättare, om de upplever stress. Studien gjordes på 311 personer som har varit minst 6 månader i det nya landet. Stressreducerande åtgärder rekommenderades, om arbetsgivaren skulle vilja behålla en värdefull medarbetare.
Hela studien 

Stefan Lindsay, Julie, The Highly Sensitive Teacher: Sensory-Processing Sensitivity, Burnout, and Self-Efficacy in Urban Public School Teachers, 2017 (Dissertation).
Utifrån 114 lärare som undervisade på alla nivåer (grundskola upp till gymnasium) i socioekonomiskt utsatta områden (USA), studerades 7 lärare närmare, då dessa var högkänsliga. Högkänsligheten tillförde en ökad risk för burn-out och stress. De mest stressfulla momenten i arbetet var många arbetsmoment samtidigt samt problem med kollegor. Studiedeltagarna upplevde att de blev mindre stressfulla i och med att de lärde sig om sin högkänslighet.
Hela studien 

M. Lindholm, Högkänslighet hos musiker (C-uppsats).
Enkätstudien visade att det finns en signifikant skillnad mellan musiker och icke-musiker i avseende på högkänslighet. Vilket innebär att musiker är mer högkänsliga än icke-musiker. Studien visade även att kvinnliga musiker och manliga musiker inte skiljer sig åt i avseende på högkänslighet.
Studien finns här 
 
Cooper, Tracy M., The integral being: A qualitative investigation of highly sensitive persons and temperament-appropriate careers, 2014 (Dissertation).
Finns det perfekta jobbet för högkänsliga? Svaret på den här frågan kan inte komma från denna avhandlingen, som enbart intervjuade 35 personer, men det framkommer intressanta delobservationer. Bland annat vilka faktorer som är viktiga för att en högkänslig person ska trivas på jobbet. Nio viktiga faktorer har identifierats: Empati, barndomens påverkan, om man tar hand om sig, ett rikt inre liv, kreativitet, hög sensationssökning, en sociologisk perspektiv, arbetserfarenhet och personlig utveckling.
Hela avhandlingen

Axelsson, A. & Hansson, M. (2013) Högkänslighet – en begränsning eller tillgång i arbetslivet? Högskolan i Borås. Hela studien 
 

Evers, A., Rasche, J. & Schabracq, M.J. (2008) High sensory-processing sensitivity at work.
Genom en enkätstudie på 75 personer försökte forskarlaget koppla högkänslighet, samt flera delaspekter av högkänslighet, till stress på jobbet. Korrelationen fanns, dvs. högkänslighet är kopplat till stress på jobbet, och då speciellt missnöje och behov av återhämtning. Följande rekommendationer ges: att förklara att reaktionerna är normala, att lära högkänsliga att ta hänsyn till sitt personlighetsdrag, samt att skapa lugn och ro på jobbet. Viktigt är även att skapa en känsla av sammanhang, öka tilltron till egenförmåga, engagemang, samt känslan av ett meningsfullt jobb.
Studien finns här.