Forskning om högkänslighet, pedagogik och skola

Emma Stolpe och Klara Rosengren. "Jag skulle aldrig säga att mitt barn är blygt, utan att hen är observant": En kvalitativ studie om högkänslighet bland barn i förskolan. Examensarbete på grundnivå, Stockholms universitet. 2019

Denna kvalitativa intervjustudie (7 föräldrar, 2 förskollärare och 1 specialpedagog) syftade bland annat till att undersöka vilka särskilda behov som är viktiga att beakta hos högkänsliga barn, samt hur detta kan förstås i relation till förskolans miljö. En viktig slutsats var att förskolans miljö har betydande inverkan på högkänsliga barns välmående, utveckling och lärande, vilket delvis innebär att det i förskolan krävs både anpassningar i miljö och ett lyhört bemötande för att tillmötesgå de behov som följs av högkänslighet. Det kunde dessutom konstateras att det finns ett behov av ökad kunskap kring högkänslighet bland personal i förskolan.

Hela studien

Annalaura Nocentini, Ersilia Menesini, Michael Pluess. The Personality Trait of Environmental Sensitivity Predicts Children’s Positive Response to School-Based Antibullying Intervention. 2018

Den här stora studien gjordes på över 2000 elever (årskurs 4-6) som delades slumpvis in i en grupp som fick stöd mot mobbning och en som inte fick det. Medan stödet totalt sett hade en liten effekt, visade det sig att stödet hjälpte högkänsliga pojkar särskilt bra, medan mindre känsliga barn inte fått någon positiv effekt. De högkänsliga pojkar som fick mobbningsutbildning blev mer sällan offer och hade färre symptom relaterade till mobbning.

Hela artikeln (inte fri tillgänglig).

Cater, Kaaryn, The Impact of Sensory Processing Sensitivity (SPS) on Tertiary Learning and Teaching, 2017.
25 högkänsliga konststudenter som slutförde studien, utvald utifrån 179 studenter, tyckte att information om högkänslighet borde ges till samtliga studenter vid utbildningens start (högre utbildning såsom högskola/universitet), samt att lärare och mentorer borde få utbildning om högkänslighet. De upplevde inte bara information som användbar, utan som en positiv vändpunkt i deras liv.
Hela studien

Eriksson, E. (2014) Stress och högkänslighet hos studenter. En jämförande studie mellan kvinnor och män, Karlstad universitet. Hela studien 

Eklund Tegar, Nina, Det är svårt att vara mig: Om skolelever som kategoriserar sig som högkänsliga, Umeå universitet 2013. Hela studien 

Durbach, L. M (2011) The use of interactive stories to deal with awareness of high sensitivity in middle childhood. Potchefstroom, South Africa: North-West University. Hela studien