Samarbeten

Samarbeten

Den mesta av vår verksamhet sker ideellt - vi som engagerar oss bidrar med vår tid och engagemang för vårt syfte. Vi söker både samarbeten och finansiering så att vi kan nå ut till fler platser och människor. Har du idéer och förslag är du välkommen att kontakta oss.

 

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne


Sfh – Sveriges förening om högkänslighet representeras av Marie Skärblom Hermansson – gruppledare i Sfh Skåne och ambassadör – i paraplyorganisationen NSPH Skåne. Vi har möjlighet att vara delaktiga och därmed kunna påverka vården ur ett högkänsligt perspektiv. 

Som medlem i Sfh – Sfh Skåne har du nu möjlighet att inkomma med förslag till inflytande gällande erfarenhet som högkänslig i vården. Vänligen skicka tips till skane[at]hspforeningen[punkt]se så försöker vi påverka i detta forum.

Om NSPH Skåne
Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne, NSPH Skåne,  är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa, missbruk och suicidprevention. Sedan oktober 2014 är NSPH organisatoriskt en förening.

Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.
 

Så här arbetar vi
Föreningen håller årsmöte varje vår och nätverket samlas minst fem gånger per år. Däremellan sammanträder styrelse och arbetsgrupper så ofta det behövs. Verksamheten leds av styrelsen och ett kansli sköter det administrativa arbetet.

Tillsammans med NSPH Skåne, Region Skåne och Innovation Skåne AB är Sfh delaktiga, genom föreningens gruppledare och ambassadör Marie Skärblom Hermansson, i en workshop ”BUP Digitala utvecklingsteamet”.

Marie representerar även Sfh i BUP - Inflytanderåd Barn- och Ungdomspsykiatri Region Skåne

NSPH Skåne arbetar för att öka individens möjlighet till inflytande över det egna livet, även när hen har ett behov av vård eller stöd.

NSPHs webbsida

NSPH på Facebook